Oko


bělima - pevná vnější vazivová blána ð přechází v průhlednou rohovku

pod bělimou leží cévnatka (prokrvená ð výživa) - pod rohovkou přechází v barevnou duhovku - má tvar mezikruží s otvorem zvaným zornice

velikost zornice se mění v závislosti na vstupu světla do oka ð svalová vlákna
za zornicí je čočka, která je zavěšena na řasnatém tělese - připojeno k cévnatce

Vnitřní světločivnou vrstvu oka tvoří sítnice ð 2 druhy světločivných buněk
                                                                                    ð tyčinky (černobílé vidění, vidění v šeru)
                                                                                    ð čípky (barevné vidění)

  • místo, kde je v sítnici nejvíce čípků = žlutá skvrna ð místo nejostřejšího vidění
  • místo, kde ze sítnice vystupuje zrakový nerv = slepá skvrna ð světločivné buňky zde chybí
Prostor mezi rohovkou a čočkou vyplňuje komorová voda; prostor mezi čočkou a sítnicí průhledný rosolovitý sklivecpřídatné orgány oka
 ð víčka - horní a spodní
 ð spojivka - blána, která kryje vnitřní plochy víček, přechází na bělimu až k rohovce
                    - u vnitřního koutku tvoří malou řasu ð zbytek 3 víčka - mžurky
 ð slzná žláza ð slzy ð zvlhčování rohovky
 ð okohybné svaly - zajišťují pohyby oka

poruchy vidění a vady oka
slepota 
šeroslepost - porucha funkce tyčinek (nedostatek vitaminu A)
barvoslepost (daltonismus) - vrozená vada; neschopnost rozlišit barvy - např. červenou a zelenou
krátkozrakost, dalekozrakost
Comments