Kenozoikum

ð paleogén

ð neogén

ð kvartér


PALEOGÉN      65 - 23 mil. let

Úplný rozpad Gondwany (oddělením Austrálie od Antarktidy) a vznik nového oceánu mezi Austrálii a Antarktidou umožnil izolaci Antarktidy studeným proudem.

⇒ postupné zalednění; rozšiřování Atlantiku, pomalé uzavírání Tethydy, kolize Indie 

fauna: radiace skupiny savců
flóra: podobní jako v křídě; rozšíření tropických a subtropických rostlin
         v mírném pásmu  opadavé dřeviny

Náhlé ochlazení ⇒ teplomilné rody ustupují k jihu, vznikají společenstva stepí a savan (trávy a byliny).


NEOGÉN      23 - 2,588 mil. let

Zánik Tethydy, kolize africké a indické desky, nastává tzv. messinská krize (6 mil. let), - krátkodobé vysušení Středozemního moře.

 postupné ochlazování
 pokračuje alpinské vrásnění
 na konci neogénu - začal vývoj člověka (Ardipithecus, Australopithecus,...)

Typické sedimenty paleogénu a neogénu: Vznik a zarůstání limnických pánví - ložiska hnědého uhlí.

Flóra: rozšíření i druhové zastoupení suchozemských cévnatých rostlin se mění v souvislosti s klimatickými změnami
 hojné teplomilné listnaté dřeviny, palmy a uhlotvorné jehličnany
 pokles teploty ve sv. miocénu a pliocénu dochází k ústupu teplomilných dřevin a k rozvoji listnatých opadavých stromů, a bylinná flóra


KVARTÉR     2,588 mil. let - současnost

ð vznik Panamské šíje

ð ∅ 0 °C, suché, zaleďněno asi 32 % pevniny

ð doznívání alpínské orogeneze, spojeno s vulkanismem

ð fauna a flóra má již prakticky všechny znaky recentní fauny a flóry

ð střídání dob ledových a meziledových 


Comments