Mesozoikum - druhohory

ð trias

ð jura

ð křída


TRIAS     245 - 205 mil. let

Postupný rozpad Pangey. Během triasu dochází k vniknutí moře Tethys mezi Afriku, Severní Ameriku a Eurasii a vytvoření riftové zóny mezi Severní Amerikou a Eurasií.

Na přelomu období trias - jura dochází k alpinskému vrásnění.

Rychlá radiace v těchto skupinách: plži, mlži, amoniti, lilijice, foraminifery, konodonti, ramenonožci, mechovky, zelené řasy, paprskoploutví, paryby, plazi, nové moderní formy obojživelníků, rozvoj nahosemenných rostlin (jehličnany, jinany, cykasy).

novinky: belemniti, savci, benetiti

Vývojový předěl mezi savcovitými plazi a pravými savci.
Vývoj nahosemenných rostlin


JURA     205 - 130  mil. let

Rozšiřuje se oblast Tethydy, odtržení Indie od Gondwany.

Klima je velice teplé, rozpadání Pangey ⇒ změna proudění, které má vliv na distribuci klimatických a vegetačních pásem.
Během mesozoika nejsou doklady o zalednění.

 ð  alpínské vrásnění (orogeneze) - vytvoření hlavních rysů Kordiller a And

 ð jehličnany, kapraďosemenné rostliny, cykasy, benetity, jinany, obalosemenné rostliny 


KŘÍDA     130 - 65 mil. let

Vrcholí proces rozpadu Pangey, otevření jižní části Atlantiku, pomalé uzavírání Tethydní oblasti (alpínské orogeneze), rychlý drift Indie na sever, oddělení Nového Zélandu od Austrálie a západní Antarktidy, oddělování Austrálie od Antarktidy, částečné spojení severního Atlantiku a „severního ledového oceánu“.

ð pokračuje alpínské vrásnění

Typické sedimenty křídy:
  •      psací křída - mořská usazenina 
  •      opuka - písčitý slínovec s příměsí biogenního SiO2
  •      kvádrové pískovce - jemně vytříděné pískovce
ð na konci křídy velké vymírání - skleníkový efekt, vulkanismus, meteorit


Comments