Geologická stavba území ČR


Území ČR patří z regionálního hlediska k dvěma velkým celkům s odlišným geologickým vývojem, tj. Český masív (Čechy, Morava, Slezsko) a Západní Karpaty (východní část Moravy a Slezska)
 • Český masív byl zformován kadomskou orogenezí a výrazně přetvořen variskou orogenezí ; má blokovou stavbu - území je rozděleno systémem hlubinných zlomů (jsou vidět pouze geofyzikálně) na dílčí části – oblasti, regionální jednotky: 
          • moldanubikum
          • kutnohorsko - svratecká oblast
          • středočeská oblast (bohemikum)
          • oblast sasko - durynská (saxothuringikum)
          • oblast lužická (lugikum)
          • moravsko - slezská oblast
  • bloky mezi sebou nemají "díru", jsou přilehlé a poznáme to pouze pomocí seismických vln - změna rychlosti
 • Západní Karpaty jsou součástí pásemného pohoří, které vzniklo alpinskou orogenezí; mají stavbu příkrovovou 

Comments