Horniny

Podle způsobu vzniku rozdělujeme horniny:                                                                                                                                                            Atlas hornin
    
1. VYVŘELÉ HORNINY - vznikají tuhnutím a krystalizací z magmatu; magma se tvoří ve svrchním plášti pod litosférou; obsahuje                                           hlavně roztavené křemičitany a oxidy 
                                        - pronikáním k zemskému povrchu magma ochlazováním tuhne a vzniká tak vyvřelá hornina
            hlubinné  - vznikly ztuhnutím ve velké hloubce od zemským povrchem
                            - díky pomalému tuhnutí obsahují velká zrna minerálů = hlubinné vyvřeliny jsou hrubozrnné nebo středně zrnité
                                
            výlevné - vznikly ztuhnutím lávy na zemském povrchu nebo těsně pod ním
                         - většinou jemnozrnné horniny, minerály nejsou, většinou, pouhým okem rozeznatelné
                         - často obsahují dutinky nebo póry po úniku sopečných plynů 

             žilné - pravé a ložní žíly doprovázejí intrusivní tělesa
                      - mají porfyrickou strukturu, jemnozrnnější struktura matrix a  často proudovou texturu

                      
Bowenovo krystalizační schéma
                    

 


  Přehled vyvřelých hornin a jejich horninotvorných minerálů
        
                    
2. SEDIMENTÁRNÍ (USAZENÉ) HORNINY 
             - vznikají na povrchu zemské kůry zvětráváním, přemísťováním a usazováním (sedimentací) starších hornin, chemickým                srážením z roztoků či nepřímou činností organismů (např. nahromadění schránek uhynulých organismů aj.)      
             - vlivem nestejnoměrné rychlosti usazování částic vzniká vrstevnatost     
                    
                    podle způsobu vzniku dělíme sedimenty na:    
    • úlomkovité
    • organogenní (biogenní)
    • chemogenní  
               ÚLOMKOVITÉ
  • úlomky horniny vznikají zvětráváním všech typů hornin (= vyvřelé, usazené a přeměněné)
  • úlomky mohou být transportovány z místa svého vzniku řekou, ledovcem, větrem a mořem
  • během přenosu do sebe jednotlivé úlomky narážejí, ohlazují se a zaoblují se  - uložení vytříděného materiálu (po přenosu) - u některých hornin dochází ke zpevnění tmelem 
  • dělí se podle velikosti úlomků a jestli jsou zpevněné x nezpevněné


                ORGANOGENNÍ
  • zdrojem jsou odumřelá těla rostlin a živočichů nebo jejich části (např. zbytky schránek)
  • tyto horniny se ukládají na dnech močálů, jezer a moří
  • vápenec, hnědé a černé uhlí, ropa, zemní plyn
                CHEMOGENNÍ, BIOGENNÍ    
  • chemicky usazené horniny (chemogenní) vznikají vysrážením látek z různých roztoků na zemském povrchu
  • vypařením mořské vody z uzavřených mělkých zálivů v suchých oblastech vznikají solné uloženiny (evapority) – bohaté na minerály halit (kamenná sůl) a sádrovec
  • mohou vznikat i na souši vysrážením z minerálně bohatých pramenů – často urychlováno působením mikroorganismů (biogenní usazené horniny) – travertin, buližník
3. METAMORFOVANÉ (PŘEMĚNĚNÉ) HORNINY
                   - vznikají přeměnou starších hornin (sedimentárních, vyvřelých i přeměněných) = metamorfóza (fyzikálně - chemický                        proces)
                   - uplatňuje se vysoký tlak a vysoká teplota + působení chemických látek  
                   - k přeměně dochází při vzniku hlubinných vyvřelin a během vrásnění
                   - přeměně mohou podléhat všechny druhy hornin - vyvřelé, usazené a již jednou přeměněné
                   - při přeměně se mění struktura hornin - minerály většinou znovu krystalizují do rovnoběžných pásů a hornina získává                      břidličnatost 

Vznik přeměněných hornin
                  
           
HORNINOVÝ CYKLUS

Výlevné vyvřeliny

      
        
andezit   
                                             ryolit 
                                                  znělec  

                                                                                                   bazalt (čedič) - melafyr


Hlubinné vyvřeliny

  
 
        
           dvojslídná žula                                        granit (žula)                                       granodiorit                                         
granitický porfyr


      
syenit

Žilné vyvřeliny

    
pegmatity


Metamorfované (přeměněné) horniny

             
                         amfibolit                            fylity, vpravo dole svor                          svor, vpravo fylity                                           granulit


    
    
    
      chloritová břidlice (hadec)                      kvarcit (křemenec)                                ortorula                                                             rula


Usazené horniny

    
   
   
    
                         arkóza                                       břidlice                                                    diatomit                                              jílovec


     
                                                                        jílovité břidlice                                           opuka

ć
Horniny.ppt
(6568k)
Markéta Davídková,
3. 12. 2014 0:25
Comments