Minerály

Minerál = nerost                                                                                                                       
 • pevná, anorganická a stejnorodá látka
 • prvek nebo sloučenina
 • nauka, která se zabývá studiem minerálů (nerostů) = mineralogie
VZNIK:
 • krystalizací přímo z magmatu (křemičitanové taveniny)
 • krystalizací z par a plynů - v magmatu prvkově obohacují vzniklé nebo vznikající minerální parageneze při nebo po diferenciaci minerálů z magmatu (žilné magmatity, pegmatity – obohacení o minerály s Li, Be, B, F, Mo, W, Sn, As
 • Z plynných exhalací povrchových vyvřelin – mineralizátory (plyny, vodní páry a těkavé sloučeniny) krystalizace nových minerálů (síra, sublimační minerály…) bez významné vazby na magma, resp. lávu
 • krystalizací z roztoků - krystalizace minerálů s těžkými kovy (Pb, Cu, Zn, Hg, Ag, Sb, Bi, Se, Te, As, Sb) vznikají rudní žíly, minerály melafyrových mandlovců (acháty, jaspisy, křemeny)...
KRYSTAL

= pevná látka, v níž jsou stavební prvky (atomy, molekuly nebo ionty) pravidelně uspořádány v opakujícím se vzoru 
 • stavební prvky tvoří uvnitř krystalu pomyslnou geometrickou síť = krystalová mřížka 
 • krystaly tvoří shluky (agregáty), drúzy (vyrůstají ze společného základu)

KRYSTALOVÁ SOUMĚRNOST

    je dána 1. prvky souměrnosti 
   • střed souměrnosti - bod ležící uprostřed krystalu; každá plocha má svou                                                                         protiplochu
   • rovina souměrnosti - myšlená rovina, která půlí krystal na dvě zrcadlově stejné                                                            poloviny (předozadní, pravolevá, pasná)
   • osa souměrnosti - myšlená přímka procházející středem krystalu
                    2. osním křížem - tři nebo čtyři pomyslné přímky (osy) procházející středem krystalu 

Podle počtů prvků souměrnosti a tvaru osního kříže zařazujeme krystaly do sedmi krystalových soustav 


JEDNODUCHÁ KLASIFIKACE MINERÁLŮ:

 
  chalkantit - modrá skalice


       Krystalová mřížka (NaCl - kuchyňská                          sůl)