Fyzikální vlastnosti minerálů

- závisejí nejen na chemickém složení, ale i na vnitřním uspořádáním částic v krystalové mřížce
 • barva - výsledek skládání elektromagnetického vlnění v oblasti mezi 380 a 700 nm, kontakt bílého světla (viditelná oblast) s povrchem průhledného nebo průsvitného minerálu může docházet k dopadu, odrazu, absorpci, fluorescenci, rozptylu
  • barva vrypu - barva jemného prášku minerálu, který za sebou zanechá otíráním (rýpáním) na neglazurované porcelánové destičce, nemusí se shodovat s barvou minerálu
 • tvrdost - vyjadřuje míru odolnosti povrchu minerálu vůči pronikání cizího předmětu (značí se H nebo T)
  •  relativní tvrdost – stupnice tvrdosti:
                                                                        1. mastek                            do minerálu lze rýpat nehtem
                                                                        2. sádrovec
                                                                        3. kalcit                               do minerálu lze rýpat měděným předmětem
                                                                        4. fluorit                               do minerálu lze snadno rýpat nožem 
                                                                        5. apatit
                                                                        6. živec (ortoklas)                do minerálu lze rýpat pilníkem na železo 
                                                                        7. křemen                            minerálem lze snadno rýpat do skla 
                                                                        8. topaz
                                                                        9. korund
                                                                       10. diamant
  •  absolutní tvrdost – „Vickersova číslo tvrdosti (VHN)“ poměr síly působení použitého závaží k ploše vytvořeného vtisku.
 • soudržnost - odolnost minerálu vůči lámání, trhání, ohýbání a drcení (křehký, kujný, řezatelný, tažný, ohebný a pružný)
 • štěpnost - vlastnost minerálu lámat se paralelně s určitou rovinou (krystalovou plochou), svázaná s anizotropií vazebných sil, směr štěpnosti = nejslabší vazby ve struktuře; velmi dokonalá, dokonalá, dobrá, nedokonalá, velmi nedokonalá, chybějící
 • lesk - vlastnost povrchu, vyjadřující chování v odraženém světle, záleží na typ vazby v minerálu, dopadající světlo je zpravidla zcela pohlceno (opakní minerály), polokovový, kovový, skelný, mastný, perleťový, hedvábný a diamantový
 • hustota - značená jako „G“ nebo „ ρ“; udává, kolikrát je určitý objem minerálu těžší, než stejný objem čisté vody při 4° C
 • lom - pevnost vazeb ve všech směrech přibližně stejná, po překročení meze plastické deformace vzniknou lomné plochy (lasturnatý, vláknitý, hákovitý, nerovný…)
Comments