Geologická činnost povrchové vody

Povrchová voda intenzivně modeluje zemský povrch. Působí rušivě (eroduje), přenáší (transportuje) a ukládá (sedimentuje) horninový materiál. 
K povrchový vodám patří voda:
  • srážková
  • tekoucí
  • jezerní
  • mořská
Tekoucí voda (potoky, řeky) obrušuje, přenáší, třídí a ukládá horninový materiál. Činností tekoucí vody vznikají vytříděné úlomkové říční uloženiny. 
  • V oblasti horního toku řek (horské oblasti) má voda nejvyšší rychlost a největší schopnost se zařezávat do podloží a tedy unášet velké úlomky hornin (balvany, valouny) - vzniká štěrk. Převažuje eroze nad sedimentací. V oblasti horního toku vznikají charakteristická údolí ve tvaru "V" (erozní hrnec) např. Todra (Maroko), Colorado (USA). Mají ráz kaňonů a často se zde vyskytují vodopády.
Colorado
  • V oblasti středního toku řek se snižuje erozní schopnost řeky a více se ukládá jemnější materiál (písky). Převládá transport materiálu.Řeky se rozlévají do své údolní nivy, údolí mají neckovitý tvar a vytvářejí dlouhé  zákruty (meandry). V tomto úseku řeky (na vnitřní straně meandru) převažuje ukládání jemného materiálu jako je prach a jíl. Na vnější straně převládá eroze. 
meandr
  • Dolní tok řek je charakteristický pomalými rychlostmi toku vody. Většina řek ústí do moří nebo jezer, kde vytvářejí rozsáhlé prstovité naplaveniny horninového materiálu říční delty (drobný štěrk, písek, jílovitý rmut).

Jezera jsou přirozené nádrže vody vznikající v důsledku působení vnitřních a vnějších geologických procesů (jevů). Jezera mohou vznikat např. vulkanickou činností (maar), v příkopových propadlinách (Tanganika), "odškrcením" od moře (Kaspické moře, Aralské jezero - obsahují slanou vodu), nebo také v důsledku ústupu ledovců(karová nebo morénová jezera - plesa) či krasovými procesy (závrtová jezera).
Mořská voda je neustále v pohybu. Vítr způsobuje vznik mořských proudů a vln. Vlny se mění při pobřeží na příboj. Gravitace Slunce a Měsíce způsobují slapové jevy = příliv a odliv. Mořská voda vymílá pobřeží a dno moře, přenáší a ukládá úlomky hornin. V důsledku eroze a působením mořských proudů vznikají při pobřeží strmé skalní útesy a skalní brány. V oblasti mírného pobřeží a v zátokách převládá tvořivá činnost moře. V těchto oblastech moře ustupuje a pevnina se rozšiřuje. Vznikají pláže, písečné kosy a ostrovy.


     

Comments