Geologická činnost zemské přitažlivosti (gravitace)

Zemská přitažlivost (gravitace) ovlivňuje pohyb úlomků hornin nebo obrovských bloků z výše položených míst do míst níže položených. Tyto pohyby jsou závislé na charakteru hornin (zpevněné x nezpevněné), obsahu vody v horninách a sklonu a stabilitě svahu. 
3 základní typy gravitačních pohybů na svazích:
  • svahové skluzy
  • svahové sesuvy
  • skalní řícení
Jako svahové skluzy jsou označovány velice pomalé pohyby jemných zvětralin po svahu o rychlosti několika milimetrů až centimetrů za rok. Tyto pohyby jsou téměř neviditelné, lze je poznat pouze podle nakloněných pomníků, plotů a zakřivených spodních částí kmenů stromů (opilý les).

Sesuvy - středně rychlé svahové pohyby s rychlostí v centimetrech za den až za sekundu. Během sesuvů dochází k uvolnění velkého množství hornin, které se začne pohybovat po narušení rovnováhy na svahu. Nejčastějšími příčinami jsou dlouhodobé srážky, odlesnění nebo nevhodné stavební zásahy v krajině atd.

Nejrychlejší svahové pohyby jsou skalní řícení s rychlostí v kilometrech za sekundu. Úlomky hornin o různé velikosti padají ze strmých skal a ukládají se v podobě kuželovitých osypů nebo jako kamenná moře. Úlomky hornin jsou vytříděné podle velikosti. Největší balvany se "zakutálejí" nejdále od skalní stěny. Podobně i bahnotoky a turbidní proudy (tj. podvodní sesuvy na pevninských svazích mořských pánví) patří mezi velice rychlé svahové pohyby.

                                  suťové pole - Boreč
Comments