Pohyby litosférických desek - desková tektonika

geosféry:                                                                                                                                                         desková tektonika - web
 • jádro                                                                                                                                                         Ancient Earth globe
 • plášť
 • kůra (resp. litosféra)
 • hydrosféra
 • atmosféra 
                                                                                                                                                                                            pohyby desek
dynamika planety Země:
   • vnitřní (endogenní) sféra
   • vnější (exogenní) sféra


hlediska geologických procesů Země:
 • pohyb (kinetika) litosférických desek a jejich deformace
 • přenos energie mezi vnitřními a vnějšími obaly Země
 • látková a chemická bilance výměny hmoty mezi zemskou kůrou a zemským pláštěm
 = TEORIE DESKOVÉ TEKTONIKY - vysvětluje vznik pásemných  pohoří deformacemi zemské kůry, které jsou spojeny s pohyby litosférických desek, stavba orogenu (pohoří) odráží geometrii kolizní "mobilní" zóny


podmínky teorie deskové tektoniky:
 • existence nehomogenit v zemské kůře a plášti
 • plastická vrstva (astenosféra) v podloží litosféry
 • desky jsou vůči sobě v relativním pohybu
 • rozměr Země zůstává zachován

rozhraní litosférických desek:

DIVERGENTNÍ ROZHRANÍ
  • středooceánské hřbety - rozpínání oceánského dna, vznik  nové kůry, vysoký tepelný tok
   • "rychlé hřbety" - rychlost rozpínání je až 10 cm za  rok
   • "pomalé hřbety" - rychlost rozpínání je 0,x až první cm za rok; mají často vyvinuta centrální údolí
  • kontinentální rifty - tektonicky založené lineární deprese (často příkopové propadliny); potencionální místa vzniku nového oceánu; vyšší tepelný tok
KONVERGENTNÍ ROZHRANÍ 

  = subdukčí zóny (litosférická deska oceánského dna se                     ponořuje  do pláště v blízkosti kontinentu)
            - podsouvání jedné desky pod druhou = aktivní                             kontitnentální okraj
            - mají často výraznou zonalitu, která závisí na jejich                        geometrii  (především sklon subdukční zóny)


KOLIZE  "OCEÁN - KONTINENT"
    - vznik příkopů, sopek, pásemných pohoří (Andy)

kolize "oceán - kontinent"
                              Obr. kolize "oceán - kontinent", licence PD


KOLIZE "KONTINENT - KONTINENT"
     - složitá příkrovová stavba
     - dvě pevninské desky do sebe "narazí", zapříčí se a nastane           horotvorný proces (orogeneze) -  př. Indická deska se                  zasunuje pod Euroasijskou - vznikají Himaláje

kolize "kontinent - kontinent"
                         Obr. kolize "kontinent - kontinent", licence PD

KOLIZE "OCEÁN - OCEÁN"
     - jedna oceánská deska se podsouvá pod druhou oceánskou          desku
     - vytvářejí se příkopy, nad horní deskou vzniká oblouk                    sopečných ostrovů - rovnoběžný s příkopem

kolize "oceán - oceán"
                                Obr. kolize "oceán - oceán"; licence PD

TRANSFORMNÍ ROZHRANÍ

- horizontální posun, konzervativní rozhraní - oceánská kůra zde nevzniká ani nezaniká; je to oblast "mělkých" zemětřesení


Vnitřní a vnější sféry se propojují tokem energie a hmoty... magnetismus, metamorfóza, seizmicita, orogeneze, eroze, sedimetace... atd.tektonická rozhraní
            Obr. Tektonická rozhraní, licence PD
Wilsonův horninový (geotektonický) cyklusKolize kontinent - kontinent
Pohyby desek + hranice litosf. desek


Desková tektonikaComments