Sopečná činnost

vulkanismus - povrchová magmatická aktivita, tj. výlevy lávy (extruze), exploze par a plynů, výrony (efuze) horkých par a pramenů termálních                                        vod
 • magma vzniká v magmatickém krbu , na povrch je přiváděno sopouchem
 • pohyby magmatu v magmatickém krbu = vznik menších zemětřesení

Typy vulkanismu: - efuzivní - výlevy láv
                                          - extruzivní (výbušný) - + pyroklastický materiál (sopečný popel, pumy aj.)

Typy láv:
 • balvanitá láva  – vysoce viskózní (hutná, málo tekutá)), kyselé a středně kyselé horniny, lávové proudy krátké a relativně vysoké                                                               utuhlá láva na povrchu puká v kry a balvany, rychlost cca X km/h 
 • provazovitá láva  – nízká viskozita, bazické (zásadité) horniny, lávové proudy úzké, tenké a značně dlouhé, lávové příkrovy (15-30km/h) 
 • plateaubazalty  – rozsáhlé deskovité výlevy 
 • pyroklastický materiál -  nezpevněná pyroklastika = tufy (sopečný popel, lapilli = sopečný písek, sopečné pumy, balvany), druhotně                                                                        (sekundárně) vznikají tzv. tufity 
 • sopečná skla - vznikají prudkým ochlazením lávy na zemském povrchu (např. při subakvatickém výlevu), nestačí vykrystalizovat, (obsidián,                                   pemza)

Sopky (vulkány)
                        tvar závisí na chemickém složení lávy a jejích geologických vlastnostech (viskozitě, obsahu par a plynů)
 • štítové sopky - ploché, plošně rozsáhlé sopky, tvořené nízce viskózními, často provazovými lávami (bazalty); má širokou základnu a mírné                                       svahy.
 • vytlačené kupy - typické pro vysoce viskózní lávy, kyselé a středně kyselé horniny (ryolity, andezity)
 • stratovulkány (smíšená sopka) - střídají se lávové proudy s vrstvami pyroklastik, typické pro středně kyselé horniny (andezity); běžně se                                                                               vyskytují nad subdukčními zónami v nichž se jedna deska podsouvá pod druhou; strmé svahy
 • sypané kužele - vznikají pří extruzivním vulkanismu, tvořeny pyroklastickým materiálem
 • explozivní sopky (maary, výbuchová hrdla) - nálevkovité  krátery obklopené valem pyroklastik
 • kaldery - vznikají propadem vrcholu sopky po vyčerpání magmatického rezervoáru nebo rozmetáním během exploze

Trosky - vznikSopka


 

Typy láv


Vznik MilešovkyOhnivý kruhVýbuch sopky v moři


Comments