Vrásnění

Vrásnění je soubor složitých pochodů v zemské kůře, které vedou k tvorbě vysokých pásemných pohoří. Příčinou těchto pochodů jsou mohutné tlakové síly, které způsobují stlačování oceánského dna a ohýbání vrstev usazenin poblíž pobřeží. Tyto síly následně vyzdvihují zvrásněné usazeniny z mořského dna a přesouvají je na okraj pevniny, kde se vytváří protáhlá vyvýšenina - pásemné pohoří. To vzniká vždy na okrajích litosférických desek.

Typickým příkladem plastické a spojité deformace horninové vrstvy je vrása. Vrása má v ideálním případě tvar vlny, která se skládá z vyklenutého hřbetu (antiklinála) a z prohnutého koryta (synklinála). Obě části jsou spojené ramenem vrásy. Podle sklonu ramen rozlišujeme vrásy přímé, šikmé, překocené a ležaté. Vrásy mohou mít různé rozměry od několika centimetrů až po desítky kilometrů.

Při procesech vzniku pásemných pohoří se mohou někdy deformované vrstvy hornin nebo celé zvrásněné horninové komplexy přesunout na poměrně dlouhé vzdálenosti. Tímto způsobem vznikají příkrovy - představují zvláštní příklad kombinace plochého přesmyku a deformace hornin. Pohoří s příkrovovou stavbou se nazývají příkrovové pohoří (např. Západní Karpaty, Alpy).
Comments