Vznik pásemných pohoří (orogeneze) a deformace zemské kůry

Pásemná pohoří vznikají kolizí litosférických desek. Během kolize se vytváří obrovský tlak a v hlubších částech zemské kůry při podsouvání litosférických desek se zvyšuje teplota. V těchto podmínkách dochází k přeměně (metamorfóze) a natavení hornin - vznikají poruchy zemské kůry. Tyto poruchy se projevují jako zlomy a různé deformace hornin.
 • zlomy vznikají jako praskliny v pevných a nepružných horninách, na které působí orientovaný tlak. V malých rozměrech jsou tyto struktury označovány jako pukliny
 • zlomy, které zasahují do značných hloubek zemské kůry, se nazývají hlubinné zlomy
 • podél hlubinných zlomů dochází k jednoduchému pohybu dvou nebo více bloků zemské kůry a může vzniknout:
  • horizontální posun
  • pokles
  • přesmyk
  • příkopová propadlina
  • hrásť
    Při horizontálním posunu se bloky zemské kůry navzájem posouvají ve vodorovné rovině, podobně při poklesu dochází k posouvání jednoho bloku zemské kůry podél zlomové plochy směrem vzhůru. Příkopová propadlina vzniká poklesem středního bloku zemské kůry podle zlomových ploch. Při vyzdvižení středního bloku zemské kůry podél zlomových ploch vzniká tzv. hrásť.

    Typickým příkladem plastické a spojité deformace horninové vrstvy je vrása. Vrása má v ideálním případě tvar vlny, která se skládá z vyklenutého hřbetu (antiklinála) a z prohnutého koryta (synklinála). Obě části jsou spojené ramenem vrásy. Podle sklonu ramen rozlišujeme vrásy přímé, šikmé, překocené a ležaté. Vrásy mohou mít různé rozměry od několika centimetrů až po desítky kilometrů.

Při procesech vzniku pásemných pohoří se mohou někdy deformované vrstvy hornin nebo celé zvrásněné horninové komplexy přesunout na poměrně dlouhé vzdálenosti. Tímto způsobem vznikají příkrovy - představují zvláštní příklad kombinace plochého přesmyku a deformace hornin. Pohoří s příkrovovou stavbou se nazývají příkrovové pohoří (např. Západní Karpaty, Alpy).

Comments