Nerosty a horniny

Tvoří povrch naší planety Země

Horniny jsou složeny z nerostů (minerálů).

nerostné suroviny = nerosty a horniny, které člověk těží a zpracovává
 • nerudní suroviny (např. stavební kámen)
 • rudy (např. železné rudy, drahé kovy)
 • energetické suroviny (např. uhlí, ropa, zemní plyn)
 NERUDNÍ SUROVINY
 •  pískovec
 •  žula                         stavební kámen
 •  vápenec
pískovec
= zpevněný písek, obsahuje zrna různých nerostů např. křemen, živec
využití: sochy, pomníky, vodní kašny, mosty, náhrobky

písek = sypká usazená hornina
využití: vyrábí se z něj malta

žula
= hornina složená z nerostů křemen, živec, slída
využití: stavební a dlažební kámen (silnice, železnice, hráze, budovy, chodníky, ozdobné obklady stěn, schodiště, vodní kašny, sochy,...)

vápenec
usazená hornina tvořená převážně nerostem kalcitem
využití: vyrábí se z něj vápno a cement, kámen na stavby, sochy, pomníky, náhrobky

RUDY
= horniny, které obsahují kovy
železné rudy
železo - získává se tavením, zpracovává se v hutích
 • železárny - z vytaveného železa se vyrábí kusové železo 
 • ocelárny - železo se zušlechťuje (ocel) 
 • drátovny - ocel se vytahuje na dráty a pružiny  
 • válcovny - potrubí, plechy...
magnetit - obsahuje největší množství železa 
                - černošedá barva s velmi malými kovovými zrny
                - silně magnetický = přitahuje magnet

DRAHÉ KOVY
= vzácné kovy v nerostných surovinách

zlato
                    nejlepší vodiče elektřiny - elektrotechnika (počítačové čipy, tranzistory)
stříbro

zlato - žlutý kovový nerost
         - dobývá se v hlubinných dolech, z řek se rýžuje
         - výroba šperků, státní poklad (zlaté cihly)

stříbro - bílý kovový nerost
             - v přírodě je velmi vzácné
             - těží se v dolech

ENERGETICKÉ SUROVINY (PALIVA)

= suroviny, ze kterých se vyrábí energie (teplo, světlo, pohony motorů, elektrická energie)
 • pevná - uhlí
 • kapalná - ropa
 • plynná - zemní plyn
uhlí
= hornina složená převážně z uhlíku
 - těžíme hornickým způsobem
- hnědé uhlí - povrchové doly
- černé uhlí - hlubinné doly
Na území ČR se těží převážně hnědé uhlí.
 
využití: topení, výroba elektrické energie v tepelných elektrárnách

ropa
- těží se pomocí hlubinných vrtů - ropné věže
- je různobarevná
- dopravují se ropovody, k dalšímu zpracování se musí upravovat

využití: výroba benzínu a nafty, výroba elektřiny a tepla, stavebnictví (asfalt), chemický průmysl (chemikálie) 

zemní plyn
- těží se společně s ropou
- rozvádí se plynovody
- nebezpečný - je výbušný

využití: vytápění v domácnostech

Co je to ropa?


ĉ
Markéta Davídková,
6. 11. 2017 10:12
Comments