Anatomie - smyslové orgány

z okolního prostředí přijímáme informace prostřednictvím smyslových orgánů

smysly hmat, chuť, čich, zrak, sluch

JAZYK

čidla vnímání chuti jsou uložena v chuťových pohárcích smyslové chuťové buňky dráždí látky rozpustné pouze ve vodě (ve slinách) chuťový nerv mozekNOS

čidla vnímání chuti jsou uložena v chuťových pohárcích smyslové chuťové buňky dráždí látky rozpustné pouze ve vodě (ve slinách) chuťový nerv mozekOKO

bělima - pevná vnější vazivová blána přechází v průhlednou rohovku

pod bělimou leží cévnatka (prokrvená výživa) - pod rohovkou přechází v barevnou duhovku - má tvar mezikruží s otvorem zvaným zornice

velikost zornice se mění v závislosti na vstupu světla do oka svalová vlákna

za zornicí je čočka, která je zavěšena na řasnatém tělese - připojeno k cévnatce

Vnitřní světločivnou vrstvu oka tvoří sítnice 2 druhy světločivných buněk

tyčinky (černobílé vidění, vidění v šeru)

čípky (barevné vidění)

  • místo, kde je v sítnici nejvíce čípků = žlutá skvrna místo nejostřejšího vidění

  • místo, kde ze sítnice vystupuje zrakový nerv = slepá skvrna světločivné buňky zde chybí

Prostor mezi rohovkou a čočkou vyplňuje komorová voda; prostor mezi čočkou a sítnicí průhledný rosolovitý sklivec.


přídatné orgány oka

víčka - horní a spodní

spojivka - blána, která kryje vnitřní plochy víček, přechází na bělimu až k rohovce

- u vnitřního koutku tvoří malou řasu zbytek 3 víčka - mžurky

slzná žláza slzy zvlhčování rohovky

okohybné svaly - zajišťují pohyby oka


poruchy vidění a vady oka

slepota

šeroslepost - porucha funkce tyčinek (nedostatek vitaminu A)

barvoslepost (daltonismus) - vrozená vada; neschopnost rozlišit barvy - např. červenou a zelenou

krátkozrakost, dalekozrakost


UCHO


smyslové buňky vnímají zvukové podněty (= mechanické vlnění - zvuk)

vnější ucho - boltec

- zevní zvukovod

střední ucho - středoušní dutina

- bubínek

- sluchové kůstky kladívko

kovadlinka

třmínek

sluchové kůstky jsou navzájem spojeny kloubně


vnitřní ucho - uloženo v kosti skalní

- blanitý hlemýžď (vláskové smyslové buňky)

- kostěný labyrint (čidla pro vnímání polohy a pohybu)

obr.: vnitřní ucho - blanitý hlemýžď + kostěný labyrint


činnost sluchového orgánu

ušní boltec zachycuje zvukové vlny procházejí zvukovodem k bubínku ten se rozkmitá chvění se přenese na sluchové kůstky třmínek naráží na stěnu hlemýždě podráždění vláskových smyslových buněk sluchový nerv mozek

čidla vnímání pohybu a polohy

smyslové buňky ve třech na sebe kolmých polokruhovitých kanálcích v rozšířených částech kanálků (ampulách) je rosolovitá destička do ní zasahují smyslové buňky; v kanálcích je tekutina pohyb hlavy = pohyb tekutiny vychýlení destičky ohýbání výběžků smyslových buněk vedeno do mozku