Geologická stavba území ČR

Území ČR patří z regionálního hlediska k dvěma velkým celkům s odlišným geologickým vývojem, tj. Český masív (Čechy, Morava, Slezsko) a Západní Karpaty (východní část Moravy a Slezska)

 • Český masív byl zformován kadomskou orogenezí a výrazně přetvořen variskou orogenezí ; má blokovou stavbu - území je rozděleno systémem hlubinných zlomů (jsou vidět pouze geofyzikálně) na dílčí části – oblasti, regionální jednotky:

         • moldanubikum

         • kutnohorsko - svratecká oblast

         • středočeská oblast (bohemikum)

         • oblast sasko - durynská (saxothuringikum)

         • oblast lužická (lugikum)

         • moravsko - slezská oblast

  • bloky mezi sebou nemají "díru", jsou přilehlé a poznáme to pouze pomocí seismických vln - změna rychlosti

 • Západní Karpaty jsou součástí pásemného pohoří, které vzniklo alpinskou orogenezí; mají stavbu příkrovovou

Odkazy: členění Českého masívu - popis a mapy jednotlivých geologických celků