Horniny

Podle způsobu vzniku rozdělujeme horniny:                                                                                                                                                         

    

1. VYVŘELÉ HORNINY - vznikají tuhnutím a krystalizací z magmatu; magma se tvoří ve svrchním plášti pod litosférou; obsahuje                                           hlavně roztavené křemičitany a oxidy 

                                        - pronikáním k zemskému povrchu magma ochlazováním tuhne a vzniká tak vyvřelá hornina

            hlubinné  - vznikly ztuhnutím ve velké hloubce od zemským povrchem

                            - díky pomalému tuhnutí obsahují velká zrna minerálů = hlubinné vyvřeliny jsou hrubozrnné nebo středně zrnité

                                

            výlevné - vznikly ztuhnutím lávy na zemském povrchu nebo těsně pod ním

                         - většinou jemnozrnné horniny, minerály nejsou, většinou, pouhým okem rozeznatelné

                         - často obsahují dutinky nebo póry po úniku sopečných plynů 

             žilné - pravé a ložní žíly doprovázejí intrusivní tělesa

                      - mají porfyrickou strukturu, jemnozrnnější struktura matrix a  často proudovou texturu

                       Bowenovo krystalizační schéma                     

 

  Přehled vyvřelých hornin a jejich horninotvorných minerálů

        

                    

2. SEDIMENTÁRNÍ (USAZENÉ) HORNINY 

             - vznikají na povrchu zemské kůry zvětráváním, přemísťováním a usazováním (sedimentací) starších hornin, chemickým                srážením z roztoků či nepřímou činností organismů (např. nahromadění schránek uhynulých organismů aj.)      

             - vlivem nestejnoměrné rychlosti usazování částic vzniká vrstevnatost     

                    

                    podle způsobu vzniku dělíme sedimenty na:    

               ÚLOMKOVITÉ

                ORGANOGENNÍ

                CHEMOGENNÍ, BIOGENNÍ    

3. METAMORFOVANÉ (PŘEMĚNĚNÉ) HORNINY

                   - vznikají přeměnou starších hornin (sedimentárních, vyvřelých i přeměněných) = metamorfóza (fyzikálně - chemický                        proces)

                   - uplatňuje se vysoký tlak a vysoká teplota + působení chemických látek  

                   - k přeměně dochází při vzniku hlubinných vyvřelin a během vrásnění

                   - přeměně mohou podléhat všechny druhy hornin - vyvřelé, usazené a již jednou přeměněné

                   - při přeměně se mění struktura hornin - minerály většinou znovu krystalizují do rovnoběžných pásů a hornina získává                      břidličnatost 

Vznik přeměněných hornin

HORNINOVÝ CYKLUS

Výlevné vyvřeliny

              

andezit                                                ryolit                                                   znělec  

                                                                                                   bazalt (čedič) - melafyr

Hlubinné vyvřeliny

            

           dvojslídná žula                                        granit (žula)                                       granodiorit                                         granitický porfyr

      

syenit

Žilné vyvřeliny

    

pegmatity

Metamorfované (přeměněné) horniny

             

                         amfibolit                            fylity, vpravo dole svor                          svor, vpravo fylity                                           granulit

            

      chloritová břidlice (hadec)                      kvarcit (křemenec)                                ortorula                                                             rula

Usazené horniny

              

                         arkóza                                       břidlice                                                    diatomit                                              jílovec

     

                                                                        jílovité břidlice                                           opuka