Minerály

Minerál = nerost

 • pevná, anorganická a stejnorodá látka

 • prvek nebo sloučenina

 • nauka, která se zabývá studiem minerálů (nerostů) = mineralogie

VZNIK:

  • krystalizací přímo z magmatu (křemičitanové taveniny)

  • krystalizací z par a plynů - v magmatu prvkově obohacují vzniklé nebo vznikající minerální parageneze při nebo po diferenciaci minerálů z magmatu (žilné magmatity, pegmatity – obohacení o minerály s Li, Be, B, F, Mo, W, Sn, As

 • Z plynných exhalací povrchových vyvřelin – mineralizátory (plyny, vodní páry a těkavé sloučeniny) krystalizace nových minerálů (síra, sublimační minerály…) bez významné vazby na magma, resp. lávu

  • krystalizací z roztoků - krystalizace minerálů s těžkými kovy (Pb, Cu, Zn, Hg, Ag, Sb, Bi, Se, Te, As, Sb) vznikají rudní žíly, minerály melafyrových mandlovců (acháty, jaspisy, křemeny)...


KRYSTAL

je dán 1. prvky souměrnosti

    • střed souměrnosti - bod ležící uprostřed krystalu; každá plocha má svou protiplochu

    • rovina souměrnosti - myšlená rovina, která půlí krystal na dvě zrcadlově stejné poloviny (předozadní, pravolevá, pasná)

    • osa souměrnosti - myšlená přímka procházející středem krystalu

2. osním křížem - tři nebo čtyři pomyslné přímky (osy) procházející středem krystalu

Podle počtů prvků souměrnosti a tvaru osního kříže zařazujeme krystaly do sedmi krystalových soustav

JEDNODUCHÁ KLASIFIKACE MINERÁLŮ:

KRYSTALOVÁ SOUMĚRNOST

= pevná látka, v níž jsou stavební prvky (atomy, molekuly nebo ionty) pravidelně uspořádány v opakujícím se vzoru

  • stavební prvky tvoří uvnitř krystalu pomyslnou geometrickou síť = krystalová mřížka

  • krystaly tvoří shluky (agregáty), drúzy (vyrůstají ze společného základu)

chalkantit - modrá skalice

Krystalová mřížka (NaCl - kuchyňská sůl)

Zdroj: doc. RNDr. Vasilis Teodoridis, Ph.D. - Všeobecná geologie - Vznik a stavba Země - poznámky z přednášek

Zdroje obrázků:

Krystalová mřížka - autor: H. Hoffmeister, licence CC BY-SA